โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย  กลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่