โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย กลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่